Artykuł

Petycja o uchylenie art 158 UGN - obowiązkowego przesyłania do Starostw wyciągów z operatów szacunkowych

25 kwiecień 2016
Napisał 
Petycja o uchylenie art 158 UGN - obowiązkowego przesyłania do Starostw wyciągów z operatów szacunkowych fot. www.breitbartunmasked.com

W ustawie o gospodarce nieruchomościami nałożono na rzeczoznawcę majątkowego sporządzającego, po 14 października 2015 roku, operat szacunkowy (lub aktualizację operatu, który powstał wcześniej), obowiązek przekazania wyciągu z operatu szacunkowego do odpowiedniego Starostwa Powiatowego, w przeciągu dwóch miesięcy, wyłącznie drogą elektroniczną, po uprzednim podpisaniu go podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP. Miomo, że sporządzenie wyciągu jest dość żmudne to nie wiadomo czemy on służy.  

Informacje, podane w wyciągu, nie mogą być przydatne dla potrzeb ustalania wskaźników zmian cen nieruchomości ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w związku z art. 5. ustawy ? ponieważ rzeczoznawcy wskazują w operatach szacunkowych (i wyciągach na ich podstawie sporządzanych) wartości nieruchomości, a nie ich ceny. Ta sytuacja skłoniła nas do wystosowania petycji do Marszałka Senatu RP, której treść publikujemy poniżej (jak też w formacie PDF w załączniku do tego art.). Prosimy równocześnie o poparcie tej inicjatywy poprzez podpisanie petycji na stronie Petycje.pl.

Podpisz petycję!

Zebrane podpisy zostaną dołączone do petycji, którą wysłaliśmy już do Marszałka Senatu drogą listowną. 

Przepis art. 158. ustawy skierowany jest do rzeczoznawców majątkowych, tj. ok. 6 tys. grupy zawodowej dokonującej wyceny nieruchomości. Wprowadzony do stosowania w 1997 r., znowelizowany w roku 2015, obowiązuje do chwili obecnej.

Art. 158. nakłada na rzeczoznawców majątkowych obowiązek sporządzania i przekazywania do właściwych Starostw Powiatowych, w terminie do 2-ch miesięcy, wyciągów z operatów szacunkowych, będących swoistymi ?streszczeniami? wykonywanych wycen. Przez prawie 18 lat obowiązywania ustawy wyciągi miały formę papierową, zaś ostatnio, po zmianie przepisów od 14 października 2015 r., formę elektroniczną, a ich przekazywanie odbywa się za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Co istotne, niestosowanie się do tego przepisu przez rzeczoznawców traktowane jest, jako niewypełnienie obowiązków ustawowych i zagrożone jest sankcjami dyscyplinarnymi określonymi w art. 178. ustawy.

Nie są nam znane bliżej powody, dla których przepis ten został wprowadzony do ustawy, nie są nam także znane powody jego nowelizacji w 2015 roku. Chociaż nigdzie nie zostało to powiedziane wprost, w tym drugim przypadku możemy domniemywać, że jednym z celów nowelizacji art. 158. mógł być zamiar ustawodawcy wykorzystania wyciągów z operatów szacunkowych dla potrzeb ustalania wskaźników zmian cen nieruchomości ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w związku z art. 5. ustawy ? co byłoby pomysłem całkowicie chybionym, ponieważ rzeczoznawcy wskazują w operatach szacunkowych (i wyciągach na ich podstawie sporządzanych) wartości nieruchomości, a nie ich ceny.

Mając, jako środowisko zawodowe, prawie 20-letnie doświadczenie w sporządzaniu i przekazywaniu do Starostw Powiatowych wyciągów z operatów szacunkowych, możemy z pełną odpowiedzialnością stwierdzić, że przepis art. 158:
- jest zbędny i nie może być wykorzystany do analiz dotyczących wskaźników zmiany cen,
- stanowi poważne utrudnienie w działalności zawodowej rzeczoznawców majątkowych,
- generuje niepotrzebne koszty po stronie rzeczoznawców majątkowych, ale także po stronie Starostw Powiatowych.

Dodajmy, że w całym tym, wynoszącym prawie dwie dekady, okresie obowiązywania ustawy, nie znamy ani jednego przypadku wykorzystania wyciągów z operatów szacunkowych, jako podstawy jakichkolwiek analiz! Nie korzystają z nich rzeczoznawcy, nie korzysta z nich administracja państwowa, nigdy nie były, nie są i nie będą (bo nie mogą być) wykorzystywane przez GUS dla celów ogłaszania wskaźników zmiany cen ? ponieważ nie dokumentują faktycznego obrotu nieruchomościami. Jak uczy doświadczenie życiowe, składane dotychczas przez rzeczoznawców majątkowych ?wyciągi? w formie papierowej do niczego nie wykorzystywane, jedynie zalegają w archiwach Starostw Powiatowych.

Obowiązek sporządzania wyciągów z operatów szacunkowych, to poważne utrudnienie w działalności zawodowej rzeczoznawców majątkowych, gdyż stanowi dodatkowy nakład pracy (przygotowanie i przekazanie wyciągu za pośrednictwem ePUAP to czas ok. 1 godz.).

Jednak bez wątpienia argumentem najsilniej przemawiającym za naszym wnioskiem, jest poczucie i powszechne mniemanie wśród rzeczoznawców, że sporządzane od prawie 20 lat wyciągi z operatów szacunkowych są nikomu niepotrzebne i do niczego nieprzydatne.

Ale wyciągi z operatów szacunkowych to także koszty generowane po stronie Starostw Powiatowych, które muszą zapewnić warunki do obsługi tych wyciągów, tj. pracowników, sprzęt i serwis komputerowy (a wcześniej archiwa na wyciągi papierowe).

Dlatego po prawie 20-letnim okresie obowiązywania tego przepisu proponujemy jego uchylenie i w związku z tym prosimy Senat RP o podjęcie w tym przedmiocie stosownej inicjatywy ustawodawczej. Uchylenie art. 158. ustawy nie tylko uprości działalność rzeczoznawców majątkowych, ale też w sposób zauważalny obniży koszty funkcjonowania państwa.

Wyrażam zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję nazwy reprezentowanego podmiotu.

Z poważaniem:
Prezes Polskiego Towarzystwa
Rzeczoznawców Majątkowych
/ - / Tadeusz Drapała