Artykuł

Fotografowanie aktów notarialnych

14 luty 2015
Napisał 
Piotrkowska, Łódż Piotrkowska, Łódż fot. Michał Marcińczak

Fotografowanie aktów notarialnych przez rzeczoznawców majątkowych bez konieczności wnoszenia dodatkowych opłat jest możliwe.

Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy ? Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. 2014 poz. 897) przyniosła wiele zmian nie tylko dla rzeczoznawców majątkowych. Część z nich w zakresie opłat za dane EGIB - opisała Beata Szykulska http://bondi.com.pl/jednak-mozna-czyli-cd-w-sprawie-oplat-za-dane-egib/http://bondi.com.pl/jednak-mozna-czyli-cd-w-sprawie-oplat-za-dane-egib/

W labiryncie współczynników i stawek bazowych ustawodawca wprowadził do ustawy art. 40f. 1. ?W przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty, właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wydaje decyzję administracyjną" otwierający administracyjną drogę rozstrzygnięcia sprawy ? stanowiącą skuteczny sposób egzekwowania ustawowych uprawnień rzeczoznawców majątkowych w Powiatowych Ośrodkach Geodezji i Kartografii m. in. w zakresie: udostępniania do wglądu zbiorów aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych (...). 

W zgodzie z art. 31 §1 pkt 2 KPA ? PTRM jako organizacja zawodowa przyłączyła się do toczącego się postępowania administracyjnego wywołanego niesłusznie pobraną dodatkową opłatą przez Geodetę Powiatowego w Zgierzu (woj. łódzkie) w wysokości 7 zł (tabela 16 pkt. 2 - kopia materiału zasobu innego niż wymienione w tabelach 1?15 w postaci elektronicznej). W wyniku odwołania Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego uchylił zaskarżoną decyzję w części i orzekł o zwrocie nienależnie pobranej opłaty wraz z odsetkami ustawowymi (zał. nr 5).

Załączniki 1 ? 6 w formacie PDF, dostępne w spince poniżej artykułu, przedstawiają proces postępowania w toczącej się w sprawie.

Należy zaznaczyć również, iż wspólne działanie organizacji zawodowych:
a) PFVA:http://pfsrm.pl/Spotkanie_przedstawicieli_PFSRM_z_Glownym_Geodeta_Kraju_2015_01_12http://pfsrm.pl/Spotkanie_przedstawicieli_PFSRM_z_Glownym_Geodeta_Kraju_2015_01_12
b) PIRM: http://pirm.pl/sprawy-biezace/240-pismo-do-ministerstwa-administracji-i-cyfryzacji.htmlhttp://pirm.pl/sprawy-biezace/240-pismo-do-ministerstwa-administracji-i-cyfryzacji.html
c) PTRM: http://www.ptrm.pl/praktyka/prawo/fotografowanie-aktow-notarialnych

- dotyczące egzekwowania uprawnień rzeczoznawcy w zakresie jakim jest sposób utrwalania czynności związanej z tworzeniem baz cen transakcyjnych, sprowokowały Głównego Geodetę Kraju do wysłania pisma adresowanego do Wojewódzkich Inspektorów Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w sprawie nieprawidłowości przy stosowaniu przez organy administracji geodezyjnej art. 40b ust. pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. ? Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.) (załącznik nr 6).