STREFA KLIENTA

PTRM

naglowek

Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych jest organizacją działającą zgodnie z ustawą o stowarzyszeniach. Zrzesza wyłącznie aktywnie działających zawodowo rzeczoznawców majątkowych. Działa na terenie całej Polski. Formalnie, zgodnie z art. 4 pkt. 15 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami stanowi organizację zawodową.

Towarzystwo ma na celu stworzenie, raczej elitarnej niż masowej organizacji profesjonalistów. Sprzyjają temu świadomie ustawione progi finansowe wstępu do Towarzystwa.

W grupie zawodowych przyjaciół wymieniamy się doświadczeniami warsztatowymi. Dzielimy się swoją pracą, jej wynikami, analizami. Realizujemy swoje cele w codziennym kontakcie, wspólnej nauce, wzajemnej pomocy. Członkowie mają dostęp do szkoleń zawodowych, organizowanych przez PTRM i całkowicie lub w przeważającej części finansowanych ze środków Towarzystwa. Własnością PTRM jest biblioteka kilkuset opracowań, w tym operatów szacunkowych raportów i analiz rynku zgromadzona przez członków Towarzystwa.

Regulamin Sklepu PTRM

Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych, z siedzibą przy ul. Malborskiej 3 lok. 76, 03-286 Warszawa, e-mail: sklep@ptrm.pl, NIP 525-24-73-640, REGON 141407407, (dalej - PTRM), jest stowarzyszeniem powołanym na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach, zrzeszającym osoby zawodowo wykonujące czynności rzeczoznawcy majątkowego. PTRM jest właścicielem sklepu internetowego funkcjonującego pod adresem https://www.ptrm.pl/sklep (dalej - Sklep).  

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Sklep - serwis internetowym dostępny pod adresem https://www.ptrm.pl/sklep, będący własnością PTRM, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

2. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu https://www.ptrm.pl/sklep, w tym w szczególności dokonująca zakupów w ramach Sklepu;

3. Konsument - Klient będący osobą fizyczną, korzystający ze Sklepu https://www.ptrm.pl/sklep, w tym w szczególności dokonujący zakupów w ramach Sklepu, w celu niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny).

3. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

5. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego https://www.ptrm.pl/sklep

6. Koszyk – funkcjonalność Sklepu umożliwiająca wyświetlenie wybranych przez Klienta produktów do zakupu, a także wprowadzenie i modyfikację danych zamówienia takich jak: liczba produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności.

7. PDF – (skrót od Portable Document Format – przenośny format dokumentu) format pliku o tej samej nazwie, opracowany przez firmę Adobe Systems.

8. Towar - produkty prezentowane w Sklepie, zarówno w postaci przedmiotów fizycznych jak też jako pliki komputerowe w formacie PDF, w obu postaciach są chronione prawem autorskim;

9. Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do PTRM podmiot pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą.

10. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zawarta pomiędzy PTRM  a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

11. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedazy konsumenckiej - ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedazy konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

12. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

13. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.  


  

II. Warunki ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem https://www.ptrm.pl/sklep.

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Sklep Internetowy działający pod adresem https://www.ptrm.pl/sklep jest prowadzony przez Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych, z siedzibą przy ul. Malborskiej 3, lok. 76, 03-286 Warszawa, e-mail: sklep@ptrm.pl, NIP 525-24-73-640, REGON 141407407, (dalej - PTRM).


4. Adres do korespondencji:

Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych
ul. Malborska 3, lok. 76, 03-286 Warszawa
tel. : +48 22 828 40 11
e-mail: sklep@ptrm.pl

5. Niniejszy regulamin określa w szczególności:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego;
b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Sklepu Internetowego;
c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego.
d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego;

6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://www.ptrm.pl/sklep.

7. Do przeglądania stron internetowych Sklepu, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji. Do korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu, w tym rejestracji w Sklepie, a także składania zamówień na produkty, niezbędne jest ponadto aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) o kwalifikowanej pojemności (więcej szczegółów w pkt. V - Dostawa).

8. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami w punkcie III niniejszego regulaminu.   

9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 
10. Zdjęcia Towarów umieszczane na stronach internetowych Sklepu służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich przedmiotów. Zdjęcia i opisy umieszczane przy poszczególnych Towarach wykonane są przez Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych.

11. Sklep Internetowy nie odpowiada za różnice w wyglądzie lub kolorach zamówionych towarów z otrzymanymi wynikające z powodów technicznych lub związanych z różnym odwzorowaniem kolorów towarów na różnych komputerach, 

12. Klient nie jest upoważniony do wykonania modyfikacji naszych produktów, w szczególności zabronione jest rozpowszechnianie zmodyfikowanych plików komputerowych na zasadzie licencji GPL lub w jakikolwiek inny sposób. Dopuszcza się cytowanie w sieci Internet treści stanowiących zawartość produktów nabytych w Sklepie pod warunkiem podania jako źródła witryny: www.ptrm.pl oraz poinformowania o tym jej Właściciela.

Dopuszcza się jednorazowe wydrukowanie plików komputerowych wchodzących w skład produktu nabytego w Sklepie (w pojedynczym egzemplarzu) ale tylko i wyłącznie z podaniem źródła i nazwiska autora oraz daty publikacji oraz pod warunkiem poinformowania o tym PTRM.

Kopiowanie bądź rozpowszechnianie tej strony lub jakiejkolwiek jej części bez spełnienia powyższych zastrzeżeń może spowodować pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej i karnej w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo. 

13. Zakup Towaru nie oznacza przeniesienia praw autorskich na osobę, która go zakupiła. Prawa autorskie pozostają bez zmian nawet po modyfikacji produktu. Wszystkie produkty są własnością Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych . Nasze produkty są dostarczane bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej. Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym między innymi, bezpośrednie, pośrednie, specjalne, przypadkowe lub wynikowe lub inne straty wynikające z używania lub niemożności korzystania z naszych produktów.

14. Sklep Internetowy zastrzega możliwość czasowej niedostępności oferowanych towarów o żądanych przez Klienta cechach. 

15.Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem zewnętrznego podmiotu realizującego płatność  - Centrum Rozliczeniowego Dotpay (więcej w punkcie VI).

16. Zakup w sklepie internetowym www.ptrm.pl/sklep oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Warunkiem rozpoczęcia procesu zakupu ze Sklepu Internetowego jest zaakceptowanie zgody na przetwarzanie danych osobowych i adresowych niezbędnych dla celów obsługi sprzedaży. Dane te są przetwarzane zgodnie z "Polityką prywatności i plików cookies".
 
2. Sprzedaż następuje poprzez wypełnienie formularza zawierającego dane, niezbędnie dla obsługi procesu sprzedaży, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu. Korzystanie z funkcjonalności Sklepu jest nieodpłatne. Wypełnienie formularza oznacza zawarcie przez Klienta z PTRM umowy kupna - sprzedaży, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

3. Po dokonaniu zakupu w Sklepie, dane podane w formularzu są przetwarzane przez PTRM dla celów obsługi sprzedaży i ewentualnej przyszłej reklamacji zgodnie z "Polityką prywatności i plików cookies".

4. PTRM może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a) podał w trakcie procesu sprzedaży w Sklepie  dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu,
c) dopuści się innych zachowań, niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię PTRM.

5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody PTRM.

6. Dane osobowe Klientów Sklepu są chronione zgodnie z zasadami zapisanymi w dokumencie "Polityka prywatności i plików cookies". Opisano tam procedury związane z przetwarzaniem danych, ochroną dostępu  do nich osób trzecich oraz ich usuwaniem. Składając zamówienie u Sprzedawcy Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sprzedawcy oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Kupującego oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sprzedawcę. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 
7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla PTRM,
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.


 

IV. Procedura składania i realizacji zamówień

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową https://www.ptrm.pl/sklep, dokonać wyboru produktów z oferty Sklepu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3. W trakcie składania Zamówienia - do momentu naciśnięcia przycisku "Potwierdź zamówienie". Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy firmą kurierską. 
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy,

5. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z PTRM, umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

6. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. W przypadku zakupu towarów w formie plików komputerowych, zakupiony towar stanowi załącznik do wiadomości - w formacie PDF.  Do zakupu plików, niezbędne jest aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) o pojemności min 20 MB (przy zakupie pojedynczego artykułu, przy jednoczesnym zakupie wielu produktów niezbędna pojemność skrzynki pocztowej ulega odpowienio zwielokrotnieniu). W przypadku braku spełnienia warunku odpowiedniej pojemności skrzynki pocztowej, zakupione towary mogą nie zostać przesłane podczas procesu zakupu. W takim przypadku po poinformowaniu Sklepu, Klient bez zbędnej zwłoki otrzyma możliwość pobrania towarów z alternatywnych źródeł udostępnionych przez Sklep.
 
7. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 
8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

9. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane następnego dnia roboczego.

10. PTRM wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP. Faktura jest przesyłana w formie elektronicznej, jako załącznik do oddzielnej wiadomości e-mail. Wiadomość ta jest przesyłana w ciągu 7 dni od daty zakupu. Na życzenie przesyłana jest faktura w formie papierowej. 

11. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

12. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe ( nieistniejący e-mail, lub brak telefonu ) nie będą rozpatrywane.

13. Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.

V. Dostawa

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się: 
a) przesyłką kurierską, 
b) za pośrednictwem Poczty Polskiej, 
c) poprzez odbiór osobisty po wcześniejszej przedpłacie
d) elektronicznie poprzez wysłanie pliku jako załącznika do wiadomości e-mail lub pobranie pliku. W tym przypadku niezbędne jest, stanowiące własność Klienta, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) o kwalifikowanej pojemności. min 20 MB - przy zakupie pojedynczego artykułu. Przy jednoczesnym zakupie wielu produktów niezbędna pojemność skrzynki pocztowej ulega odpowiedniemu zwielokrotnieniu. W przypadku braku spełnienia warunku odpowiedniej pojemności skrzynki pocztowej, zakupione towary mogą nie zostać przesłane podczas procesu zakupu. W takim przypadku po poinformowaniu Sklepu, Klient bez zbędnej zwłoki otrzyma możliwość pobrania towarów z alternatywnych źródeł (dysk wirtualny) udostępnionych przez Sklep. 

3. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

4. Towar dostępny w magazynie wysyłany jest w ciągu 48h od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunek bankowy PTRM lub złożenia zamówienia z opcją płatności przy odbiorze. W przypadku składania domówień lub dokonywania zmian przez Klienta w złożonym wcześniej zamówieniu termin jego realizacji liczony jest od zgłoszenia tych zmian lub domówienia.

5. Podczas odbioru przesyłki przez Klienta należy sprawdzić kompletność zawartości przesyłki i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego lub niekompletności zawartości przesyłki, Klient zobowiązany jest do sporządzenia protokołu szkody w obecności kuriera lub listonosza. Protokół musi być sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisany przez kuriera lub listonosza i Klienta.
 
6. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar dowodu zakupu w postaci paragonu lub faktury VAT.

7. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Kupującego i określony w zamówieniu sposób. Wydanie towaru Kupującemu następuje w momencie przekazania towaru wybranemu przez Kupującego przewoźnikowi.

VI. Ceny i metody płatności

1. Ceny Towarów podawane w złotych polskich są cenami brutto i zawierają wymaganą prawem polskim stawkę podatku VAT.
2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem zewnętrznego podmiotu realizującego płatność  - Centrum Rozliczeniowego Dotpay. Usługę tą świadczy Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie (30-552), przy ul. Wielickiej 72 zgodnie z regulaminami usług dostępnymi pod adresem: http://www.dotpay.pl/dokumenty-formalne/.
3. Klient ma możliwość uiszczenia ceny przelewem na numer konta bankowego: 
Nazwa konta: Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych
Numer konta: 11 1020 3150 0000 3302 0072 5010 (Bank PKO BP SA)

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

1. W przypadku produktów niematerialnych (zawartość nośników komputerowych, pliki komputerowe) nie zwracamy środków po zapłacie za produkt. Prosimy o zrozumienie i akceptację tych postanowień przed rozpoczęciem zakupów. Natomiast jeśli zakupiony produkt niematerialny jest uszkodzony, oferujemy ponowne pobranie pliku.

2. W przypadku produktów materialnych Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje na podstawie przepisów prawa - prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni i wysyłając je na adres:

Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych
ul. Malborska 3,
lok. 76, 03-286 Warszawa


3. Klient zobowiązany jest do zwrotu Towarów materialnych w stanie, w jakim został wydany.

4. Termin 10-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
 
5. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (np. szkolenie),

6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, PTRM dokona zwrotu zapłaconej ceny towaru na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego w terminie 14 dni, a konsument jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu zakupionego towaru na poniższy adres:

Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych
ul. Malborska 3 lok. 76, 03-286 Warszawa

 
6. Zwracany przez Klienta Towar powinien być w stanie, w jakim został wydany (chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu) oraz zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 
7. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

8. PTRM, zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia z przyczyn od niej niezależnych.  

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

1. PTRM, jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 
2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres:

Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych
ul. Malborska 3 lok. 76, 03-286 Warszawa


PTRM
zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

3. PTRM, jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych towaru. 

IX. Postanowienia końcowe

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy PTRM a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy PTRM a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę PTRM.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

4. PTRM zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie, o czym Klient zostanie powiadomiony. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Sklepu. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu.